Informace o ochraně osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Prague Fertility Centre s.r.o., IČO: 289 56 095, se sídlem Milady Horákové 386/63, 170 00Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 155686 jakožto správce. Kontaktovat jej můžete na emailové adrese: info@pragueivf.cz.

2. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme Vaše údaje potřebné k poskytování zdravotnických služeb. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • emailová adresa
 • údaje o zdravotním stavu
 • telefonní číslo

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotnických služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotnických služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro jiné účely jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem, nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem a následně ještě po dobu jednoho roku.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme v souladu s právními předpisy v konkrétních případech poskytnout kromě Vás také poskytovateli zdravotních služeb, orgánu veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění uvedených účelů zpracovávány kromě správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Vaše údaje nepředáváme do zahraničí.

6. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • splnění naší zákonné povinnosti (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)

7. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce, nebo opatrovníka.

8. Práva subjektu údajů

Vaším právem je:

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů,
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování údajů,
 • získat přístup k údajům, požadovat jejich aktualizaci nebo opravu,
 • požadovat výmaz osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o oprávněnosti a správnosti zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Užití cookies

V souladu ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory odesílané stránkou do webového prohlížeče a pomocí něj ukládané do počítače či jiného zařízení uživatele.

K čemu cookies používáme?

 1. K zabezpečení
 2. Soubory cookie používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

 3. K měření návštěvnosti webu a vytváření statistik
 4. Pro měření návštěvnosti, vytváření statistik a analýzu návštěvnosti našeho webu používáme službu Google Analytics od společnosti Google Inc., která při každé návštěvě stránky ukládá anonymní cookies. Služba vytváří anonymizované statistiky a přehledy návštěvnosti, které nám pomáhají sledovat, jak návštěvníci web používají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Další informace o Google Analytics naleznete zde - https://marketingplatform.google.com/about/analytics/. Zásady ochrany osobních dat společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.

 5. Reklamním účelům
 6. Naše webové stránky používají cookies reklamních systémů společností Google Inc., Facebook Inc. a SEZNAM.CZ, a.s. (systém Sklik) ke sledování výkonu reklamních kampaní v těchto systémech. Naše společnost využívá těchto systémů jako zákazník pro zobrazování reklamy včetně retargetingu za účelem cílených nabídek na webech třetích osob. Cookies soubory jsou zpracovány zpracovateli v souladu s jejich podmínkami, které naleznete na níže uvedených odkazech:

Nastavení správy cookies v prohlížečích

Standardní webové prohlížeče (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů lze jednotlivé cookie ručně blokovat, mazat či zcela zakázat. Lze rovněž blokovat nebo povolit cookies pro jednotlivé internetové stránky.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde: